Зареждам страницата

Условия за ползване


Условия за ползване

Споразумение за ползване на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес : www.bgspeditor.com между:

1. Доставчика на услуги ' Блубест ' ЕООД с Булстат 203220007 и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Меден рудник
блок 529, представлявано от Стоян Русев и наричано за краткост ДОСТАВЧИК и

2. Посетителят на сайта в качеството си на ползвател на услуги доставяни на адрес www.bgspeditor.com сайта, наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ за следното:

I. Предмет на Споразумението

Предмет на настоящото споразумение е регулиране на правата и задълженията на страните свързани с ползването на услугите предоставяни онлайн от ДОСТАВЧИКА на ПОСЕТИТЕЛЯ чрез САЙТА. Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и се съгласява да ползва сайта по предназначението му и с функционалността с която е създаден.

II. Права и задължения на страните

1. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци които констатира или за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.

1.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯТ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени, които пряко засягат поверителността и личните данни, които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта.

1.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни, които ПОСЕТИТЕЛЯТ споделя по време на ползване функционалността на сайта

1.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска от ПОСЕТИТЕЛЯ доказателства за това, че същият е пълноправен собственик или упълномощен представител на бизнеса или организацията която желае да регистрира и/или че е законен притежател/представител на търговска марка, фирмен знак лого и други материали които е публикувал или желае да публикува онлайн и когато ПОСЕТИТЕЛЯ желае да използва функционалността на сайта като фирма рекламираща свои продукти или услуги.

1.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрация ако ПОСЕТИТЕЛЯ не успее да предостави доказателства по предходната точка. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрация на ПОСЕТИТЕЛЯ по своя преценка при негативни съображения за полезност на информацията която ПОСЕТИТЕЛЯ публикува.

1.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да премахне профила на ПОСЕТИТЕЛЯ ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение, както и да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

1.7 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта, а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.

2. Права и задължения на ПОСЕТИТЕЛЯ

2.1 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл сайта е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

2.2 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали текст и/или снимки и/или други и/или записването им на твърд диск, преносими памети USB и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно

2.3 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да ползва функционалността на сайта за да прави заявки за превоз като чрез изпращането на онлайн заявка за превоз ПОСЕТИТЕЛЯТ изразява своето желание заявката му да бъде изпратена до една или повече фирми партньори на ДОСТАВЧИКА с оглед получаване на максимален брой оферти за превоз от които той да избере най-добрата за него оферта. Изпращането на заявка за превоз не ангажира ПОСЕТИТЕЛЯ с приемане на някоя от получените оферти. 

2.4 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да изпрати само една заявка за определен превоз като дублирането на повече от една заявка за подобен тип превоз се счита за СПАМ и ДОСТАВЧИКА има право да изтрие заявките, както и да ограничи достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до САЙТА.

2.5 С Приемането на настоящите Условия за Ползване ПОСЕТИТЕЛЯТ декларира, че ще публикува единствено и само реални заявки.

III. Добавяне или премахване на регистрация и/или заявка

Всяка регистрация и заявка подлежи на преглед и одобрение от администратор. ДОСТАВЧИКА не се обвързва със срок в който да одобри регистрацията на конкретен ПОСЕТИТЕЛ и / или неговите заявки.

Ако ПОСЕТИТЕЛЯ желае да прекрати участието си в сайта и да премахне публикуваната от него информация е длъжен да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за това си желание посредством електронно писмо изпратено от емейл адреса с който се е регистрирал.

 

IV. Политика за ползване на Бисквитки

Бисквитките са малки файлове които съхраняват определена информация и се съхраняват на устройството от което ПОСЕТИТЕЛЯ посещава САЙТА. Информацията която се съхранява с бисквитки подобрява и ускорява работата на САЙТА както и бива ползвана за бъдещо идентифициране на определен ПОСЕТИТЕЛ като нов или редовен ПОСЕТИТЕЛ.

Този сайт ползва бисквитки с оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги. ПОСЕТИТЕЛ който ползва сайта се съгласява с политиката за ползване на бисквитки.

V. Защита на Личните данни

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с партньори на ДОСТАВЧИКА с оглед изпълнение на заявка за превоз изпратена от ПОСЕТИТЕЛЯ.

Какви лични данни събираме, когато ползвате нашите услуги?

По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. Ако сте избрали да ползвате САЙТА като регистриран потребител ние записваме информация за Вашите имена, телефон и емейл адрес.

Защо събираме горните данни?

Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помога да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде индентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анономно.

В случай на регистрация, Потребителят разбира и приема, че за да може да ползва услугите които сайта предоставя е необходимо да се индентифицира със своите Имена, телефонен номер, eмейл адрес a в следните случаи  и / или физически адрес:

  1. Желае да направи онлайн заявка за транспорт и / или

  2. Желае да комуникира с партньори на ДОСТАВЧИКА във връзка със заявка за транспорт и / или

Как ги съхраняваме?

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.

VI. Отказ от отговорност

ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за евентуални технически недостатъци, но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране

Търси

Национален маркетплейс shoppingbulgaria.com
Архив